Skip navigation

Stadsplanning

De stadsplanning en de vormgeving van de stad zijn de geëigende instrumenten waarmee op het voortdurend veranderen en de daaruit voortvloeiende stedenbouwkundige uitdagingen in een stad kan worden gereageerd.

Taken van de stadsplanning kunnen onder andere de bescherming van de bestaande situaties ( bijvoorbeeld de plaats Gemen of bouwgebieden van de jaren vijftig of zestig) zijn. Maar ook de bewerking van de geschikte plannen voor behoedzame en contractuele wijzigingen in de oude gebieden – verdichting van voorheen grote tuinpercelen – voor de activering van de reserves aan bouwland in de buurt van de stadskernen.

Net als voorheen is de planning van actuele nieuwe wijken een wezenlijk bestanddeel van de stadsplanning in Borken en zijn wijken.


Naast de nieuwe planning, resp. de overplanning van woonwijken is ook de ontwikkeling van handelsoppervlakken, ruimten voor dienstverlening een belangrijk deel van de opdracht van de stadsplanning. Speciale planningen houden zich bovendien ook bezig met het  ter beschikking stellen van voldoende aanbiedingen aan openbare instellingen in de stad (sportruimten, scholen enz.).

Naast de eerder veelomvattende, algemene planning van bouwwijken van de meest uiteenlopende gebruiksaard, bij dewelke de ontsluiting; de aard van de bouwoppervlakte, het aandeel groene ruimten maar ook de hoogteontwikkeling en de verdichting opgegeven worden, ligt een bijzonder oogmerk van stedenbouw in het thema ‘vormgeving van de stad’.


De vormgeving van de stad komt ook in tijden van een eerdere liberale bouwopvatting een belangrijke betekenis toegemeten. Maar volstaat dat om de bouwwijken een onverwisselbare stempel, een herkennings- of oriënteringswaarde op te leggen.

Deze doelen gelden voor historische bouwwijken (bijvoorbeeld het centrum van Gemen) maar net zo goed voor de nieuwe wijken.

De stad  Borken ziet hier in elk geval de noodzaak om met bepaalde vormgevingsplannen (plaatsing van het gebouw, dakvormen, dakuitbouw, dakvoorbouw) aantrekkelijke wijken in de stad vorm te geven, wijken waarin ook de bewoners en de bezoekers zich goed voelen.

De kwaliteit van het gebouwde milieu bepaalt in hoge mate ons dagelijks welbevinden. Aangezien de meeste mensen zich echter niet van di e invloed bewust zijn, is het een belangrijke opdracht om de wetenschap en de gevoeligheid voor deze samenhangen telkens weer door te geven, en het beoordelingsvermogen van het grote publiek daarmee te verbeteren. Daarbij gaat het vooral m een scholing van de waarneming: het oog en alle overige zintuigen moeten gesensibiliseerd worden voor afmetingen, ritme, verhoudingen, materialen en kleuren.

Het komt er altijd op aan, stedenbouwkundig telkens het juiste te doen op de juiste plaats, waarbij er hoge eisen gesteld worden op gebied van vormgeving en sociale aanvaarding, om langdurig ook langdurig aanvaarding bij de bevolking te krijgen.


Dat bijvoorbeeld de historische stadskern van Gemen of het dichtbebouwde stadscentrum van Borken als hartje van de stad verder doorgedreven en gedetailleerde vormgevingsplannen behoeven, zal wel algemeen aanvaard worden. De voor deze  wijken uitgewerkte vormgevingsideeën moeten ertoe bijdragen, om in de historische wijken bestaande gebouwen en nieuwbouw tot een harmonieus geheel te doen samensmelten.

Indien nodig moet het aangeboden bouwadvies door een van de vakgroepen milieu en planning en bouwverordening aan de bouwwilligen maar ook aan de plannende architecten, de stedenbouwkundige doelstellingen van de stad Borken verduidelijkt worden door het aanreiken van alternatieven. Om dan zo samen in het kader van de vormgevingspanning in bebouwingsplannen tot oplossingen te komen waar iedereen achter kan staan


De bevoegde afdelingen moeten echter steeds proberen de belangen van de bouwwilligen en de stedenbouwkundige doelstellingen van de stad Borken zoveel mogelijk op een lijn te brengen.